U.K. News

Update ข่าวสารสำหรับน้องๆที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลาเกิน 6 เดือนนะคะ
ราคาตรวจ (IOM) เพื่อหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis – TB) จะขึ้นราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560
โดยผู้สมัครอายุ 11 ปีขึ้นไป จะเป็นราคา 3,800 บาท และผู้สมัครอายุต่ำกว่า 11 ปี ราคา 500 บาท คะ
ทางพี่ๆทีมงานคลิกได้สรุปข้อมูลให้ดูในภาพด้วยนะคะ หากสนใจเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ
พี่ๆทีมงานยินดีปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสวัสดีคะ วันนี้พี่ดาจะมาแนะนำวีซ่านักเรียนของประเทศอังกฤษ ให้กับน้องๆที่สนใจไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษนะคะ
โดยหลัก วีซ่านักเรียนของประเทศนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคะ

1. Student Visa (Tier-4 Student Visa) สำหรับน้องที่สนใจไปเรียนในอังกฤษแบบเต็มเวลา ซึ่งต้องเป็นสถาบันที่ได้รับรองจากหน่วยงานทางการศึกษาของอังกฤษ และวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยจะมีเกณฑ์การให้คะแนนในวีซ่าด้วยนะคะ หรือที่เรียกว่า Points Based System (PBS) ซึ่งจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 40 คะแนน และผู้ที่ต้องการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ต้องได้คะแนนเต็มในจุดนี้นะคะ
โดย 40 คะแนนนี้ นักเรียนจะได้จากการพิจารณาเอกสาร อะไรบ้างคะ
การพิจารณาของสถานฑูต 30 คะแนนแรกมาจาก เอกสารตอบรับจากสถาบันที่น้องๆต้องการศึกษา หรือเรียกว่า Confirmation of Acceptance for Studies หรือ CAS No. คะ
10 คะแนนต่อมา มาจากการพิจารณาจดหมายรับรองฐานะทางการเงินที่ออกโดยธนาคาร โดยในบัญขีต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดในประเทศอังกฤษ และเงินจำนวนนี้ต้องอยู่ในบัญชีที่ยื่นขอวีซ่าไม่น้อยกว่า 28 วันทำการ และเอกสารนี้จะมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้
นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องมีผลวัดภาษาอังกฤษในระดับ B1 ซึ่งต้องผ่านการสอบจากสถาบันที่ประเทศอังกฤษยอมรับในมาตรฐานการสอบ เช่น British Council หรือ IDP คะ
ข้อดีของวีซ่าชนิดนี้ คือ น้องจะสามารถขอต่ออายุวีซ่าได้ในกรณีที่ต้องการเรียนต่อ และอาจจะทำงานพิเศษได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันนะคะ

2. Student Visitor Visa หรือ วีซ่านักเรียนอังกฤษ ระยะสั้น เป็นวีซ่าที่ให้น้องได้ไปเรียนในประเทศอังกฤษได้สูงสุด 6 เดือน และจะไม่สามารถขอต่อวิซ่าได้ในอังกฤษรวมทั้งไม่อนุญาตให้ทำงานทุกชนิดในประเทศอังกฤษ แต่วิซ่าชนิดนี้ผู้ขอไม่ต้องแนบผลการทดสอบทางภาษา

3. Extended Student Visitor Visa หรือวิซ่าสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาในประเทศอังกฤษนานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือน เงื่อนไขจะเหมือนวิซ่านักเรียนอังกฤษระยะสั้น แต่ขยายเวลาการอยู่ในประเทศอังกฤษได้มากกว่าเท่านั้น

สรุปเอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนผู้ต้องการเรียนต่อในประเทศอังกฤษนะคะ
1. เอกสารยื่นยันวันนัดและเวลาสัมภาษณ์ หรือแสกนลายนิ้วมือ
2.แบบฟอร์มวิซ่าออนไลน์ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าไปกรอกได้ที่ www.visa4uk.fco.gov.uk/
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว (35*45 มิลลิเมตร) พื้นหลังขาว
4. Passport
5. เอกสารประวัติการศึกษา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. สมุดบัญชีธนาคารตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
9. หลักฐานที่พัก
10. หลักฐานการตรวจปอด หรือ Medical Certificate (IOM) ในกรณีที่เรียนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
สถานที่นัดแสกนนิ้วมือหรือสัมภาษณ์ คือ ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ UK Visa Application Center The Trendy Office Building, ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองเคยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 หากน้องๆสนใจที่จะไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ โทรถามพี่ๆ ทีมงานคลิกได้ตลอดเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ที่ไลน์ไอดี clickeducation หรือโทร 092-641-9479 ได้ตลอดเวลาค่ะ