New Zealand Language Centers (NZLC)

Country
New Zealand
Region
Type

New Zealand Language Centres (NZLC)
www.learnenglish.co.nz NZLC

มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland, Christchurch และ wellington ซึ่งล้วนเป็นเมืองใหญ่ของประเทศนิวซีแลนด์ ทุกวิทยาเขตเพียบพร้อ