เอกสารในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย
 1. หนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุมากกว่าหลักสูตรที่สมัครเรียนพร้อมสำเนา 2 ชุด
 2. แบบฟอร์ม 157A (Application for a Student Temporary Visa) ที่กรอกครบถ้วนแล้ว
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า นักเรียน 16,900 บาท สำหรับผู้ที่ลงเรียนเกิน 3 เดือนขึ้นไป หรือค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่องเที่ยว 4,150 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการยื่นซึ่งจัดเก็บโดย VFS 600 บาท
  หมายเหตุ : สามารถนำเงินสดไปชำระค่าธรรมเนียมได้ที่จุดยื่นวีซ่า VFS Australia
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูปสี โดยมีฉากหลังเป็นสีขาวไม่สวมแว่น หมวก หรือมีวัสดุอื่นใดปกคลุม บริเวณศีรษะ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านเชื้อชาติหรือศาสนา
 5. หลักฐานสำเร็จการศึกษา (transcript) ตัวจริงและสำเนา
 6. หนังสือรับรองการทำงาน และสำเนา (ในกรณีที่ทำงานแล้ว)
 7. ใบประกาศนียบัตรในหลักสูตรเพิ่มเติมและสำเนาหลังจากที่จบการศึกษา เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์
 8. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
 9. เอกสารสนับสนุนทางด้านการเงินที่มีประวัติการฝากบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 เดือน บัญชีที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้
  • หนังสือรับรองฐานะการเงินฉบับจริง ที่ทางธนาคารเป็นผู้ออกให้
  • สมุดเงินฝากธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนา
  • บัญชีกระแสรายวันให้ยื่นตัวจริงและสำเนาย้อนหลัง 3 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • บัญชีฝากประจำ สำเนาย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • บัญชีแบบ OD สำเนาย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
 10. เอกสารของผู้สนับสนุนการเงินในกรณีที่เป็นบิดามารดา

 11. • บิดาและมารดา แนบสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่บิดาและมารดาสังกัดอยู่
  • บริษัท แนบสำเนาจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรายางบริษัท)
  • เอกสารอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่าใบรับรองเป็นบุตรบุญธรรม ฯลฯ
 12. เอกสารของผู้สนับสนุนการเงินในกรณีที่มิใช่บิดามารดา

 13. • เอกสารรับรองว่าเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินและระบุความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนการเงิน / บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่ผู้สนับสนุนสังกัดอยู่
  • บริษัท แนบสำเนาจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรายางบริษัท)
  • เอกสารอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบรับรองเป็นบุตรบุญธรรม ฯลฯ
 14. สำเนาจดหมายยืนยันการลงทะเบียนเรียนทางอิเล็คทรอนิค (eCOE)
 15. Statement of purpose จดหมายอธิบายเหตุผลในการไปเรียนครั้งนี้
 16. หลังจากที่เรายื่นเอกสารวีซ่าเข้าไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเอกสารของเราก่อน และจะทำการออกใบ REQUEST FORM ให้เราไปตรวจสุขภาพคะ

***การตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลและแพทย์ที่มีข้อกำหนดกับทางสถานทูตออสเตรเลีย โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้จัดส่งผลการตรวจไปให้กับสถานทูตโดยตรง นักเรียนจะได้รับแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพทางอีเมล์จากทางสถานหลังจากยื่นวีซ่าแล้ว (ถ้าสถานทูตพิจารณาว่านักเรียนไม่ผ่านวีซ่า ก็จะไม่ส่งใบยื่นตรวจสุขภาพออกมาให้)
***เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกฉบับจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนทำการยื่นวีซ่า***